Підтримайте Нас!

Приймаються благодійні внески на розвиток і підтримку Звичаєвого косацького полку Святослава Хороброго

Керівництво полку не завжди поділяє погляди авторів висвітлених матеріалів.

За достовірність фактів, цифр, точність імен в авторських матеріалах відповідають автори, за зміст рекламних матеріалів відповідають рекламодавці.

 

 

Cвідоцтво про державну реєстрацію Звичаєвого косацького полку Святослава Хороброго
C Т А Т У Т Звичаєвого косацького полку Святослава Хороброго

-->

C Т А Т У Т
Громадської організації
“Звичаєвий косацький полк Святослава Хороброго”


 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Громадська організація „Звичаєвий косацький полк Святослава Хороброго” є громадською організацією, яка об’єднує громадян України, що усвідомлюють себе сповідниками ідеї українського косацтва. Організація має місцевий статус.
Організація має: повну назву – Громадська організація „Звичаєвий косацький полк Святослава Хороброго”, скорочену назву – „Звичаєвий косацький полк Святослава ”.
1.2. Громадська організація „Звичаєвий косацький полк Святослава Хороброго” є неприбутковою організацією, на яку поширюється дія Закону України "Про громадські об'єднання" від 22 березня 2012 року.
1.3. „Звичаєвий косацький полк Святослава”(далі - "ЗКП") є юридичною особою, має статут, печатку, рахунок у банку; внутрішні справи вирішує самостійно, згідно із статутом; господарську та комерційну діяльність – не проводить.
"ЗКП" має власну символіку: прапор, емблему, інші косацькі атрибути та відзнаки.
1.4. Мовою діловодства та спілкування в "ЗКП" є українська мова.
1.5. Юридична адреса "ЗКП": 02096, Київ, вул. Ілліча, б.9, п.22.
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
2.1. Метою діяльності громадської організації "ЗКП" є захист законних, соціальних, культурних та інших спільних інтересів своїх членів.
2.2.Основними завданнями "ЗКП" є:
- сприяння відродженню звичаїв українського косацтва, розвитку його традицій;

 1. участь у процесі відродження, розвитку та утвердження українства;
 2. участь у дослідженні минувщини України, поширенні знань про героїку косацтва, сприяння захисту історичних пам’яток, косацьких могил, курганів, інших українських святинь;
 3. участь у вихованні молодого покоління на традиціях косацького лицарства, відданості українському народові;
 4. участь в охороні довкілля;
 5. захист культурних та соціальних інтересів косаків;
 6. сприяння поширенню здорового способу життя, розвитку спорту.

2.3.Види діяльності "ЗКП".
"ЗКП" в порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснює такі види діяльності:

 1. взаємодія з громадськими організаціями України державницького спрямування;
 2. підтримка та розвиток співпраці з іншими громадами Києва, Київщини, України;
 3. участь у міських і загальнодержавних громадських заходах (збори, мітинги, демонстрації тощо), які сприяють утвердженню українства, розбудові української держави;

- співпраця з державними установами та організаціями, у т.ч. з правоохоронними органами, військовими частинами, навчальними закладами, стосовно реалізації заходів національно-патріотичного виховання молоді;

 1. організація традиційних таборових зборів;
 2. участь у створенні косацьких молодіжних об’єднань, спортивних товариств, секцій тощо;
 3. участь в організації археологічних, етнографічних експедицій, проведенні наукових конференцій, семінарів, інших просвітницьких заходів, а також публікації матеріалів у засобах масової інформації;
 4. участь у заходах природоохоронного характеру;
 5. здійснення форм соціального захисту косаків "ЗКП" та членів їхніх сімей.

3. ЧЛЕНСТВО В "ЗКП". ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА КОСАКІВ
3.1. Члени „ЗКП”
3.1.1.Членами "ЗКП" є громадяни України, а також українці, які тимчасово перебувають за межами України. Членами "ЗКП" можуть бути чоловіки та жінки, які визнають Статут "ЗКП".
3.1.2. Членство в "ЗКП" є індивідуальним, здійснюється повнолітніми особами, які пройшли річний випробувальний термін, на добровільній основі.
3.1.3. Прийом в члени "ЗКП" здійснюється згідно з письмовою заявою особи при наявності рекомендацій одного з членів "ЗКП".
3.1.4. Особа, яка набула членство в "ЗКП" може залишатися його членом навіть після від’їзду на постійне місце проживання в іншу місцевість.
3.1.5. Порядок створення відокремлених підрозділів (осередків) на місцях.
3.1.5.1. Осередок має право створювати дійсний член полку за рішенням керівного органу "ЗКП".
3.1.5.2. Осередок можна створювати при наявності не менше трьох осіб, враховуючи члена полку.
3.1.5.3. Після отримання дозволу, в якому зазначається відповідальний за створення осередку, відповідальний повинен доповісти про результати діяльності зі створення осередку впродовж 30 днів.
3.1.5.4. Після створення осередку та його легалізації в державних органах відповідальний надає підтвердження про легалізацію в Раду полкової старшини.
3.2.Член "ЗКП" зобов'язаний:
- виконувати вимоги Статуту "ЗКП";

 1. виконувати рішення керівних органів "ЗКП";
 2. вчасно сплачувати членські внески, розмір яких визначається Великою Радою "ЗКП";
 3. сприяти впровадженню в повсякденне життя вимог українського косацького звичаю;
 4. зберігати честь косацького імені, дотримуватись норм косацької моралі;
 5. сприяти зміцненню єдності косацької організації;
 6. займатися суспільно корисною діяльністю.

3.3.Член "ЗКП" має право:

 1. мати вирішальний голос на косацьких Радах;
 2. обирати і бути обраними до керівних органів "ЗКП";
 3. працювати в керівних органах "ЗКП", реалізовувати нові форми косацької діяльності;
 4. створити осередок полку;
 5. бути заохоченим присвоєнням косацького звання.

3.4. Припинення членства в "ЗКП"
3.4.1. Членство в "ЗКП" припиняється:

 1. за власним бажанням особи на підставі письмової заяви;
 2. у разі порушення Статуту "ЗКП", а також за дії, які завдали шкоди Україні;
 3. у разі несплати без поважних причин членських внесків упродовж трьох місяців.

3.4.2. Процедура виключення. Клопотання порушує Рада полкової старшини, а рішення приймається Великою Радою. Клопотання Ради полкової старшини про виключення може бути внесене на розгляд Великої Ради у випадку:
1) за власним бажанням члена полку за наявності його письмової заяви, протоколу розгляду зазначеної заяви Радою полкової старшини. Член полку, якого виключають, може бути відсутнім на Великій Раді, за умови надання письмової заяви про погодження його з прийнятим рішенням Великої Ради про виключення, або наявності на Великій Раді уповноваженої особи (уповноважена особа повинна бути членом полку і повноваження повинні бути засвідчені письмово);
2) при порушенні Статуту полку членом полку, Рада полкової старшини подає на розгляд Великої Ради такі документи – а)акт про порушення Статуту полку, б) протокол розгляду зазначеного питання Радою полкової старшини та в)копія вкладення у цінний лист про необхідність виправлення зазначеного порушення та г)копія самого звернення Ради полкової старшини до члена полку з вимогою виправити порушення.
Якщо зазначений член полку не з’явився за викликом Ради полкової старшини, Велика Рада може прийняти, на свою відповідальність, рішення про виключення такого члена полку в зв’язку з наявністю мовчазної згоди.

4. СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ "ЗКП"
4.1. Діяльність косацтва "ЗКП":
- здійснюється на засадах індивідуально-групових форм роботи, які створюються керівництвом полку залежно від характеру поставлених для виконання завдань.Ранних осередків структура "ЗКП" не
4.2.Керівними органами "ЗКП" є:
- Велика Рада;
- Рада полкової старшини;
- отаман полку(полковник);
4.2.1. Велика Рада "ЗКП":
- Велика Рада "ЗКП" є вищим органом управління (самоврядування), участь у якій бере все косацтво полку. Вона скликається не рідше від одного разу на рік;
- Представництво, час і місце проведення Великої Ради "ЗКП" порядок денний визначає Рада полкової старшини. Велика Рада є повноважною, якщо на її засіданні присутні більше ніж половина членів "ЗКП". Рішення Великої Ради є чинними, якщо вони прийняті простою більшістю голосів, за умови що інше не передбачено цим статутом.
Якщо окремі косаки письмово повідомили про неможливість взяти особисту участь у засіданні Великої Ради до її початку, вони мають право голосувати з використанням засобів технічного зв’язку (телефон) одночасно або до моменту закінчення Великої Ради.
Велика Рада "ЗКП" може скликатися позачергово на вимогу 1\3 косаків, а також – на вимогу отамана полку, Ради полкової старшини та ревізійної комісії.
Велика Рада "ЗКП" за своїми функціями:

 1. затверджує Статут "ЗКП", вносить до нього зміни та доповнення, приймає рішення про реорганізацію або ліквідацію "ЗКП", якщо за це проголосує більше ніж 1/2 від загальної кількості членів полку;
 2. визначає і затверджує програму діяльності "ЗКП" на поточний рік;
 3. заслуховує звіт про результати діяльності полкових старшин, ревізійної комісії;
 4. обирає полкових старшин та ревізійну комісію;
 5. реалізує право власності на кошти та майно "ЗКП";
 6. затверджує склад Ради старійшин (Членами Ради старійшин, як органу почесних косаків, можуть бути представники косацтва, які активно проявили себе в косацькій діяльності та досягли 60-річного віку);
 7. розв’язує поточні питання функціонування "ЗКП";
 8. розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність полкової старшини;
 9. призначає ліквідаційну комісію та її голову.

4.2.2. Рада полкової старшини є постійно діючий виконавчий орган.
Рада полкової старшини:
- складається з полкових старшин, збирається не рідше від одного разу на чотири місяці, забезпечує організацію роботи "ЗКП" в період між скликаннями Великих Рад. Рішення Ради полкової старшини приймаються простою більшістю голосів при наяв­ності на її засіданні понад 50 відсотків членів Ради;

 1. організовує поточну діяльністю полку у відповідності з рішеннями Великої Ради "ЗКП";
 2. на Великій Раді звітує про свою діяльність;
 3. вносить на розгляд Великої Ради "ЗКП" проекти документів щодо діяльності косацтва, зокрема стосовно прийому членів до лав "ЗКП", та їхнього виключення зі складу косацтва;
 4. має повноваження висловити недовіру члену полкової старшини, а також ставити питання перед отаманом полку або позачерговою Великою Радою "ЗКП" про доцільність його перебування на посаді;
 5. може ставити питання перед Великою Радою "ЗКП" про недовіру отаману полку;

- розпоряджається коштами та майном "ЗКП".

Порядок утворення Ради полкової старшини.
Рада полкової старшини складається із обраних старшин полку, котрі є посадовими особами, які забезпечують організацію діяльності косацтва полку та відповідають за конкретні її напрямки.
Старшини обираються із середовища косаків, затверджуються на посадах рішенням Великої Ради "ЗКП"; вони щорічно звітують перед косацтвом на Великій Раді стосовно результатів проведеної роботи, а також рішенням цієї Ради переобираються без обмеження терміну переобрання або не переобираються на наступний річний термін.
Старшини: заступник отамана, писар, бунчужний, хорунжий, осавул, обозний, скарбник, суддя на чолі з отаманом полку формують склад Ради полкової старшини, який затверджується рішенням Великої Ради "ЗКП".
4.2.3. Отаман "ЗКП"(полковник)
Отаман "ЗКП" є найвищою посадовою особою в "ЗКП". Він обирається Великою Радою із членів полку терміном на один рік. Кількість термінів обрання отаманом однієї особи визначає Велика Рада.
Отаман "ЗКП":
- керує діяльністю косаків полку через належну організацію роботи полкових старшин;

 1. видає накази та розпорядження на виконання статутних завдань і рішень Великої Ради "ЗКП", Ради полкової старшини;
 2. контролює ведення реєстру членів "ЗКП";
 3. представляє (без доручення) інтереси "ЗКП";
 4. має право оперативного управління коштами та майном "ЗКП";
 5. підписує офіційні документи, ділові листи тощо;
 6. організовує роботу Ради полкової старшини;
 7. проводить засідання Ради полкової старшини;
 8. звітує перед косацтвом на Великій Раді "ЗКП".

4.2.4. Заступник отамана "ЗКП":
- діє відповідно до статутних завдань, рішень Великої Ради полку, Ради полкової старшини за дорученням Отамана;

 1. контролює ведення реєстру членів "ЗКП";
 2. представляє інтереси "ЗКП";
 3. організовує роботу Ради полкової старшини;
 4. проводить засідання Ради полкової старшини;
 5. звітує перед косацтвом на Великій Раді "ЗКП".

4.2.5. Писар "ЗКП":
- відповідає за організацію діловодства, підготовку службової документації у полку, збереження печатки та штампа, а також проектів документів на засідання Ради полкової старшини, Великої Ради "ЗКП"; здійснює належне оформлення протоколів цих засідань, які без підпису отамана не дійсні.
4.2.6. Бунчужний "ЗКП":
- відповідає за виготовлення, збереження та охорону полкових клейнодів, належне їх використання під час урочистих, святкових косацьких Рад, а також – за забезпечення музичного супроводу під час їхнього проведення.
4.2.7. Хорунжий "ЗКП":
- відповідає за стан просвітництва, виховної, агітаційно-пропагандистської роботи серед
косацтва.
4.2.8. Осавул "ЗКП":
- відповідає за стан дисципліни у середовищі косацтва полку, дотримання порядку під час проведення косацьких Рад, забезпечує належний вишкіл косаків, а також реалізацію організаційних заходів.
4.2.9. Обозний "ЗКП":
- відповідає за придбання, використання, збереження та облік полкового майна, а також за організацію походів косаків по місцях української звитяги.
4.2.10. Скарбник "ЗКП":
- відповідає за збір вступних та членських внесків, пожертвувань, інших надходжень від приватних та юридичних осіб; здійснює їхній облік, а також контролює витрати та заощадження коштів. Належним чином готує фінансову документацію.
4.2.11. Суддя "ЗКП":
- відповідає за стан дотримання статутних вимог кожним косаком полку, проводить розслідування дисциплінарних порушень в середовищі косацтва;
- розглядає скарги косаків і в разі необхідності, виносить пропозиції для розгляду на Великій Раді .
4.2.12. Керівник школи "ЗКП":
- входить до служби хорунжого, організовує роботу вишколів, навчальних заходів, взаємодію з навчальними закладами.
4.3. Контролюючим органом "ЗКП" є ревізійна комісія.
Ревізійна комісія обирається Великою Радою "ЗКП", складається з голови комісії та двох членів комісії.
Ревізійна комісія:
- здійснює контроль за дотриманням косацтвом статутних вимог, а також вимог законодавства стосовно дисциплінарної, адміністративної та кримінальної відповідальності;
- проводить перевірку фінансового стану "ЗКП";
- слідкує (у встановленому порядку) за подачею до фінансових органів декларацій про прибутки та витрати;
- перевіряє законність надходжень пожертвувань від приватних та юридичних осіб;
- у разі виявлення порушень закону щодо зазначених надходжень вживає заходів стосовно їхнього вилучення та зарахування у доход держави;
- контролює процес дотримання норм звітності та обліку, а також організації діловодства в діяльності членів "ЗКП". Готує відповідний документ з цього приводу один раз на півріччя;
- узагальнені результати за всіма напрямками здійсненої роботи ревізійна комісія доповідає косацтву "ЗКП" щорічно на Великій Раді (загальних зборах).
4.4. Порядок звітування керівних органів "ЗКП" перед його членами.
4.4.1. Отаман "ЗКП" звітує перед косаками про виконання статутних завдань "ЗКП" та річного плану на щорічній Великій Раді.
4.4.2. Звіт готує Рада полкової старшини. У звіті відображаються такі питання:
- аналіз виконання "ЗКП" основних завдань;
- аналіз виконання річного плану "ЗКП", позитивні та негативні явища під час його виконання;
- чисельність "ЗКП", залучення нових членів "ЗКП";
- фінансова діяльність "ЗКП", використання коштів, що надійшли на рахунок "ЗКП" з метою виконання статутних завдань;
- результати діяльності "ЗКП";
- порівняльний аналіз діяльності "ЗКП";
- основні завдання "ЗКП" на наступний рік.
4.4.3. Рада полкової старшини після кожного засідання готує інформацію про розглянуті питання та прийняті рішення, які доводить до членів "ЗКП" шляхом розміщення інформації за місцезнаходження "ЗКП" на спеціальному стенді та, при необхідності, на сайті.
4.5. Порядок оскаржень рішень, дій, бездіяльності керівних органів "ЗКП", розгляд скарг.
4.5.1. Члени "ЗКП" мають право звернутися до керівних органів "ЗКП", посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.
- До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать рішення у сфері управлінської діяльності керівних органів "ЗКП", внаслідок яких:
- порушено права та законні інтереси чи свободи члена "ЗКП" (групи членів "ЗКП");
- створено перешкоди для здійснення косаком, його прав і законних інтересів чи свобод;
- незаконно покладено на косака які-небудь обов’язки або його незаконно притягнуто до відповідальності.
5. ВЛАСНІСТЬ "ЗКП"
5.1. "ЗКП" може мати у власності та використовувати кошти, а також придбане на ці кошти майно, необхідне для здійснення статутної діяльності;
5.2. "ЗКП" набуває право власності на кошти та інше майно, передане йому засновниками, членами (учасниками) або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.
5.3. Громадські організації мають право на майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених ними госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств.
6. Порядок використання майна та коштів
6.1. Кошти та інше майно "ЗКП" не можуть перерозподілятись між його членами і використовуються для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовуються в доход держави.
6.2. Кожен з членів "ЗКП", що отримав у розпорядження певні кошти, несе відповідальність за їхнє використання згідно з вимогами чинного законодавства.
6.3. Кошти "ЗКП" складаються із:
- вступних та членських внесків;
- пожертвувань членів "ЗКП";
- інших добровільних пожертвувань, заповітів, внесків приватних і юридичних осіб України.
6.4. В "ЗКП" здійснюється оперативний облік та звітність щодо використання коштів.
6.5. З метою виконання статутних завдань і цілей зареєстровані об’єднання громадян можуть здійснювати необхідну господарську діяльність та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій зі статусом юридичної особи, заснування підприємств у порядку, встановленому чинним законодавством.
Об’єднання громадян, створені ними установи та організації зобов’язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених чинним законодавством.
7. ПРАВОВИЙ СТАТУС "ЗКП"
7.1. "ЗКП" може виступати позивачем і відповідачем у судах усіх інстанцій України.
7.2. "ЗКП" не несе відповідальності за кошти та майно інших організацій, як і інші організації не несуть відповідальності за кошти і майно "ЗКП".
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ "ЗКП"
8.1. Зміни та доповнення до Статуту "ЗКП" має право вносити Велика Рада "ЗКП". Відповідне рішення приймається більшістю голосів її членів.
8.2. Зміни та доповнення до Статуту підлягають обов’язковій реєстрації.
9.ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ "ЗКП"
9.1.Припинення діяльності "ЗКП" відбувається шляхом його реорганізації або ліквідації.
9.2.Рішення про реорганізацію "ЗКП" приймається Великою Радою, якщо за це проголосувало ? членів.
9.3.Ліквідація "ЗКП" проводиться за рішенням Великої Ради "ЗКП" більшістю ? голосів її членів або суду у встановленому чинним законодавством порядку, ліквідаційною комісією, призначеною Великою Радою "ЗКП" або судом.
9.4.У разі припинення діяльності "ЗКП", кошти та майно полку не можуть перерозподілятися між його членами. Вони спрямовуються, відповідно до рішень Великої Ради, на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду – зараховуються в доход держави.
9.5. У разі реорганізації "ЗКП", кошти і майно передаються правонаступнику, який визначається Великою Радою "ЗКП".